مقاله را جستجو کردید !

ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح : بسته بندی چای تی بگ (چای کیسه ای) ظرفیت: ۱۲۵۰۰۰۰ جعبه تعداد شاغلین: ۱۶ نفر زمین مورد نیاز: ۲۰۰۰ ...

ورژن: تاریخ انتشار نسخه:

ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح : تولید شکلات و تافی ظرفیت: ۶۰۰ تن تعداد شاغلین: ۱۸ نفر زمین مورد نیاز: ۲۰۰۰ متر مربع این ...

ورژن: تاریخ انتشار نسخه:

ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح : تولید سوپر جاذب های اکریلیک ظرفیت: ۵۰۰۰ تن تعداد شاغلین: ۳۶ نفر زمین مورد نیاز: ۱۰۰۰۰ متر ...

ورژن: تاریخ انتشار نسخه:

ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح : تولید استئارات کلسیم ظرفیت: ۱۰۰۰ تن تعداد شاغلین: ۳۵ نفر زمین مورد نیاز: ۵۰۰۰ متر مربع این مقاله توسط سایت ...

ورژن: تاریخ انتشار نسخه:

ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح : تولید اسپری حشره کش ظرفیت: ۳ میلیون عدد در سال تعداد شاغلین: ۲۵ نفر زمین مورد نیاز: ...

ورژن: تاریخ انتشار نسخه:

ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح : تولید سموم دفع آفات گیاهی (آفت کش) ظرفیت: ۲۵۰۰ تن در سال تعداد شاغلین: ۳۳ نفر زمین مورد ...

ورژن: تاریخ انتشار نسخه:

ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح : تولید شیر ، ماست و خامه پاستوریزه ظرفیت: ۶۰۰۰ تن در سال تعداد شاغلین: ۲۷ نفر زمین ...

ورژن: تاریخ انتشار نسخه:

ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح : تولید شیشه سکوریت ظرفیت: ۱۲۰۰۰ مترمربع در سال تعداد شاغلین: ۲۷ نفر زمین مورد نیاز: ۲۰۰۰ متر ...

ورژن: تاریخ انتشار نسخه:

ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح : تولید شیر ، ماست و خامه پاستوریزه ظرفیت: ۵۰۰۰ تن تعداد شاغلین: ۲۲ نفر زمین مورد نیاز: ...

ورژن: تاریخ انتشار نسخه:

ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح : شالیکوبی و حبوبات ظرفیت: ۳۳۰۰ تن تعداد شاغلین: ۱۶ نفر زمین مورد نیاز: ۲۵۰۰ متر مربع این ...

ورژن: تاریخ انتشار نسخه: